การทำวิจัยในชั้นเรียน

สรุปการฟังการบรรยายการทำวิจัยในชั้นเรียน

โดยนายสุภพงษ์  วงศ์สมิตกุล

ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) โรงเรียนปากช่อง

รวบรวมโดยครูสุวิทย์  ดาวังปา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

 

หลักการตั้งชื่อหัวข้อวิจัย ต้องมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

  1. ชื่อนวัตกรรม
  2. เรื่องที่จะทำวิจัย
  3. กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการทดลอง

เช่น การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดหอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ

Advertisements