การสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เทคโนโลยีการเรียนรู้ สำหรับโลกไร้พรมแดน

ในสังคมของยุคข่าวสารดังเช่นปัจจุบันนี้ การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เกิดจากการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน จุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 กว่าปีมาแล้ว โดยเริ่มจากเครือข่าย อาร์พาเน็ต (ARPANET) ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยทางการทหาร หลังจากนั้นระบบเครือข่ายย่อยอื่น ๆ จึงทำการเชื่อมต่อและขยายแวดวงออกไปทั่วโลก ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ จากคนละซีกโลกได้ภายในเสี้ยวนาที อ่านต่อ

Advertisements

การนิเทศการสอน : ยาหม้อใหญ่ที่ครูควรกิน

ครูหลาย ๆ คนคงรู้สึกขยาดกับคำว่า “นิเทศการสอน” คงรู้สึกอึดอัดหากรู้ว่าจะมีใครสักคน เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนจัดการเรียนการสอนของตนเอง ไหนจะต้องเข้ามาดูแผนการจัดการเรียนรู้ ไหนจะต้องมาดูบรรยากาศการเรียนการสอน ต้องมาดูว่ามีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ มีการสรุปข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างแรงเสริมให้กับนักเรียน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายหรือไม่ ถ้าจัดบรรยากาศการเรียนรู้ไม่ดี จะถูกต่อว่าต่อหน้าเด็กนักเรียนหรือเปล่า ความกังวลต่าง ๆ นานาที่เกิดขึ้น ทำให้มุมมองของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนเหมือนกับการฝืนกินยาหม้อใหญ่ ซึ่งถ้าครูสามารถหลีกเลี่ยงได้ ครูก็พร้อมหลีกทางให้กับการนิเทศการสอนด้วยความเต็มใจ อ่านต่อ

Review การแข่งเดินสวนสนามของลูกเสือ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20 มิ.ย. 54) มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของลูกเสือกองเกียรติยศของโรงเรียนฯ และได้มีโอกาสเดินสวนสนาม เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่่ฯ ขอเล่าขั้นตอนของการประกวดสวนสนามดังนี้

1. คณะกรรมการ เรียกรวมให้กองลูกเสือทุกโรงเรียน เข้าแถวในรูปแบบของการเตรียมพร้อมเพื่อรอรับประธาน โดย ป้ายโรงเรียนจะอยู่ขวาสุดของกองลูกเสือ ตามด้วยธงประจำกอง ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และตามด้วยกองลูกเสือ โดยระยะห่าง เป็น 5-5-5-3

2. คณะกรรมการสั่งลูกเสือตรง ซ้ายหัน ขวาหัน ตามระเบียบพัก เพื่อดูความพร้อมเพรียงของกองลูกเสือ

3. ประธานมาถึง สั่งตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ และเพลงขึ้น คนถือธงโรยลงมาถึงครึ่งเพลงแล้วโรยกลับ

4. แสดงรหัส เพื่อกล่าวคำปฏิญาณ จนจบ อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และนักเรียนมีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น คำถามคือ ครูจะมีวิธีการหรือเทคนิคที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างไร ผู้เขียนเคยได้รับข้อมูลที่แสดงให้รู้ว่าครูทั่วไปยังเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเข้าใจว่า การให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง คือ

การปล่อยให้ผู้เรียน เรียนรู้กันเองโดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรือใช้วิธีสั่งให้ผู้เรียนไปที่ห้องสมุด อ่านหนังสือกันเองแล้วเขียนรายงานมาส่งครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าการให้การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียน เป็นลักษณะที่ถูกต้องของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้เองนั้นเป็นเรื่องยาก ครูจึงต้องมีหน้าที่เตรียมจัดสถานการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ นำทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถ้าจะจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ครูจะต้องสำรวจให้รู้ก่อนว่า ภายในห้องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของการค้นหาจากคำสั่งที่ครูให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทำงานให้สำเร็จ และในขณะที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ครูควรสังเกตการณ์อยู่ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรือปัญหาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลนั้นมาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป อ่านเพิ่มเติม