การทำวิจัยในชั้นเรียน


สรุปการฟังการบรรยายการทำวิจัยในชั้นเรียน

โดยนายสุภพงษ์  วงศ์สมิตกุล

ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) โรงเรียนปากช่อง

รวบรวมโดยครูสุวิทย์  ดาวังปา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

 

หลักการตั้งชื่อหัวข้อวิจัย ต้องมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

  1. ชื่อนวัตกรรม
  2. เรื่องที่จะทำวิจัย
  3. กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ในการทดลอง

เช่น การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดหอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

–                   ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

–                   มีเว็บไซต์การสื่อสารที่ให้บริการฟรี

–                   แต่ละเว็บไซต์สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้

–                   ทุกคนสามารถเข้าถึงได้งาน

–                   สามารถสร้างเครือข่ายได้ง่าย โดยไม่มีการปิดกั้น

–                   เทคโนโลยีสื่อสังคมเป็นช่อง

–                   ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว

–                   ควรนำเทคโนโลยีสื่อสังคมมาใช้ในการเรียนการสอน

–                   สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาให้มีการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกเวลา ทุกสถานที่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

–                   มีเกณฑ์ในการพัฒนา คือ ค่า E1/E2 เช่น 85/85

–                   เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Present/Posttest) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า

–                   ศึกษาความพึงพอใจ/เจตคติของนักเรียน เพื่อทราบความคิดเห็นของนักเรียน โดยไม่กำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเท่านั้น ไม่ต้องมาก

สมมติฐานของการวิจัย

ต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยถ้าวัตถุประสงค์ มี 3 ข้อ สมมติฐานก็ควรมี 3 ข้อ ซึ่งสมมติฐานของการวิจัยคือการคาดเดาล่วงหน้า

คำถามการวิจัย

คือการตั้งคำถามที่จะเกิดจากการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนที่จะใช้ในการทดลองครั้งนี้ ซึ่งประชากรคือทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของประชากรที่จะใช้ในการทดลอง ซึ่งจะได้มาจากการคัดเลือกโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

สิ่งที่จะใช้ในการทดลอง เช่น บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่องการเพาะเห็ดหอม, แบบทดสอบ, แบบสอบถาม

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

                เวลาที่จะใช้ในการทดลองตั้งแต่ต้นจนจบ

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรต้น) เช่น บทเรียนออนไลน์

ตัวแปรตาม เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นิยามศัพท์เฉพาะ

คือการจำกัดความหมายเฉพาะของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต้องเขียนให้ได้มากกว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ เช่น มีแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการติดต่อ, นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ Social Media ในการเรียนรู้

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

–                   แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนออนไลน์

–                   เทคโนโลยีสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง (WordPress, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr)

–                   การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

–                   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการวิจัย

–                   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

–                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

–                   ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ

+ ศึกษาค้นคว้าอบรมเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนออนไลน์

+ วิเคราะห์เนื้อหา

+ กำหนดสื่อที่ใช้ในการประกอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

+ นำเอาสื่อต่าง ๆ เข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อแปลงเป็นสื่อออนไลน์

+ ……

+ ทดลองระบบ

+ ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

+ ทดสอบหาประสิทธิภาพในขั้นตอนการใช้เบื้องต้น

+ ปรับปรุง แก้ไข และนำไปใช้จริง

–                   ขั้นตอนการเรียนผ่านออนไลน์

+ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

+ ปฐมนิเทศการเรียน

+ ทดลองเข้าสู่ระบบบทเรียนออนไลน์

+ ดำเนินการเรียนตามอัธยาศัย

+ สรุปบทเรียน

+ ทำแบบทดสอบหลังเรียน

–                   การรวบรวมข้อมูล

–                   การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

+ ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E1/E2)

+ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (t-test dependent)

+ ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/เจตคติ (ค่าเฉลี่ย, SD.)

+ คุณภาพของแบบทดสอบ (P, r, KR-20)

อภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

Advertisements

4 responses to “การทำวิจัยในชั้นเรียน

  1. กำลังเริ่มศึกษาหาข้อมูลเตรียมเพื่อเป็นแนวทางการเก็บผลงานทางวิชาการ เก็บผลงานเด็กแบบมีทิศทาง อย่างน้อยเพื่อพัฒนาเด็กของเราให้มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อพาตนเองเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนด้วย ขอบคุณทุกข้อมูลค่ะ

      • ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะ วันอาทิตย์ที่แล้วได้เข้าร่วมฟังการชี้้แจงการทำผลงาน คศ 4 และ คศ 3 เกณฑ์ใหม่ กับ ศจ ดร ชัยยงค์ พรมหมวงศ์และคณะที่โรงแรมธารินทร์ เชียงใหม่ อาจารย์มีจัดทีมดูแลเรื่อง การทำผลงานบ้างไหมคะ

  2. ผมยังเป็น คศ. 1 อยู่เลยครับ แต่ถ้าคุณครูมีอะไรให้ผมช่วยเหลือก็ยินดีครับ ช่วยอ่านวิจัยและดูนวัตกรรมได้ครับ (คอมเม้นต์ได้นิดหน่อยครับ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s